Doradca prawny

Obok adwokata i radcy prawnego, doradca prawny jest kolejnym zawodem związanym z usługami prawniczymi. Ta najbardziej wolna profesja, podlega zarazem największym ograniczeniem. Radca prawny nie posiada uprawnień adwokackich bądź też radcowskich, a jego usługi prawnicze świadczone są niezależnie od kancelarii lub korporacji.

Doradca prawny nie posiada kwalifikacji adwokacko-radcowskich

Doradca prawny nie posiada kwalifikacji adwokacko-radcowskich

Biura doradztwa prawnego prowadzone są najczęściej przez osoby z wyższym wykształceniem prawniczym, które prowadzą działalność na własny rachunek. Ta niezależność zawodowa ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony status doradcy prawnego nie jest uregulowany jurystycznie, a podstawą prawną, która umożliwia świadczenie usług, jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Z drugiej strony doradca nie ma obowiązku uiszczania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, nie jest zobowiązany do trzymania się ogólnie przyjętych zasad etyki, co w wielu moralnie ambiwalentnych sprawach sądowych ułatwia ich prowadzenie. To jednak nie koniec swobody prawnej w wykonywaniu tego zawodu, który między innymi nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązkowi zachowania tajemnicy danych i treści uzyskanych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Nic więc dziwnego, iż Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło intensywne prace nad projektem ustawy, która ma wprowadzić obowiązkowe egzaminy oraz minimalne wymogi dla osób udzielających porad prawne. Możliwość wprowadzenia znacznych ograniczeń na polu świadczeń prawnych przez ten projekt od razu doprowadziła do zamieszania i oburzenia wśród środowisk doradców prawnych. Warszawskie Stowarzyszenie Doradców Prawnych to instytucja, która skupia część doradców prawnych oraz reprezentuje ich interesy, a przede wszystkim zabiega o bardziej liberalny system licencji prawniczych, który miał zostać wprowadzony wraz z innymi ustawami Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie do kompetencji radcy prawnego należy:

  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie projektów pism,
  • podjęcie się pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych,
  • podjęcie się pełnomocnictwa w sprawach cywilnych (pod warunkiem zawarcia z klientem stałej umowy zlecenia).

Radca prawny nie jest uprawniony do pełnienia pełnomocnictwa w postępowaniach, które objęte są przymusem adwokacko-radcowskim, czyli prowadzonych przed:

  • Trybunałem Stanu
  • Sądem Najwyższym
  • Sądem Administracyjnym
  • Trybunałem Konstytucyjnym
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym

Niezależnie od tego, czy jest to sprawa pracownicza, rodzinna, karna, karnoskarbowa, o wykroczenia czy też patentowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *