Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to jeden z kilku odłamów prawnych. Obejmuje ono zbiór przepisów oraz norm nazywanych generalnie – abstrakcyjnymi, które maja wydźwięk materialny oraz moc, która powszechnie obowiązuje każdy podmiot. Normy te regulują sytuacje prawną podmiotów, którymi mogą być osoby prawne i fizyczne, a także instytucje, nie będące podporządkowane wobec organów administracji publicznej.

Dzięki tym normom można określić obowiązki oraz uprawnienia, które podlegają kontroli właściwych i uprawnionych do niej organom administracji publicznej. Prawo administracyjne pozwala na zastosowanie przymusu państwowego, czyli nałożenia sankcji, kary, egzekucji czy tez unieważnienia niektórych aktów prawnych w celu ukarania nie podporządkowanego państwu podmiotu. Również prawo administracyjne możemy podzielić na kilka podkategorii.

 • Jedna z nich to prawo administracyjne ustrojowe. Określa ono zarówno strukturę, jak również zasady, jakimi kieruje się administracja publiczna.
 • Następny odłam to prawo publiczne materialne, które zajmuje się pojęciami praw i obowiązków zarówno wszystkich organów administracji publicznej, jak również każdego obywatela.
 • Prawo administracyjne procesowe, zajmuje się natomiast roszczeniami, które wynikają z prawa majątkowego. Dzięki zawartych tutaj przepisom każdy obywatel ma możliwość załatwienia swojej sprawy w określonym i wyznaczonym przez dany organ terminie.
 • Wyróżnia się również prawo urzędnicze, które dotyczy wszystkich urzędników państwowych, inaczej mówiąc funkcjonariuszy państwowych jak na przykład posłowie, senatorowie.
Przepisy prawa administracyjnego zawarte są w kodeksie administracyjnym

Przepisy prawa administracyjnego zawarte są w kodeksie administracyjnym

Wszystkie normy i przepisy prawa administracyjnego zawarte są w kodeksie administracyjnym, który zawiera określone normy postępowania, a także kieruje się swoimi zasadami, takimi jak:

 • zasada praworządności działania organu,
 • zasada prawdy obiektywnej,
 • zasada uwzględniania,
 • zasada pogłębiania zaufania obywateli wobec państwa,
 • zasada trwałości decyzji administracyjnej,
 • zasada sądowych kontroli decyzji wydawanych przez organy administracyjne,
 • zasada wpływu wychowawczego na obywateli,
 • zasada przekonywania,
 • zasada udzielania informacji faktycznej, czyli prawdziwej,
 • zasada ugodowego załatwiania sporów,
 • zasada prostoty i szybkości pisemności, co oznacza, że wszystkie dokumenty w postępowaniu muszą mieć formę pisemna,
 • a także zasada dwuinstancyjności postępowania.

 

 

Kodeks administracyjny reguluje zasady postępowania przez organy administracji państwowej i dotyczy między innymi spraw, które rozstrzygane są na drodze administracyjnej, wydawania zaświadczeń, postępowania podczas sporów pomiędzy organami administracyjnymi, a innymi podmiotami oraz zasad postępowania w przypadku skarg i wniosków składanych przez podmioty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *