Prawo cywilne

Prawo cywilne to odłam pojętego w szerokim zakresie prawa, które można nazwać prawem prywatnym. Dzięki niemu każda osoba może droga postępowania sądowego dochodzić swoich praw. Prawo cywilne oznacza zarówno pewne normy i przepisy, które regulują konkretne stosunki społeczne w szczególny im sposób, jak i uprawnienie lub zespół uprawnień, które przysługują określonemu podmiotowi.

Normy te oraz przepisy wyznaczane są poprzez normy prawne, czyli przez prawo. Tyczy się ono zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Nie można mylić zawartości kodeksu cywilnego z normami i przepisami jakie stanowi kodeks karny. Materią prawa cywilnego są dobra osobiste materialne i niematerialne. Biorąc pod uwagę dobra osobiste materialne możemy posłużyć się przykładem przepisami regulującymi współpracę między konsumentem, a osobą, która sprzedaje towary lub usługi. Dotyczą one wszystkiego, co można określić mianem, rzeczy lub przedmiotu. Dobra osobiste niematerialne to na przykład dobra osobiste, których naruszenie powoduje uruchomienie sankcji karnych. Mogą to być zarówno prawa autorskie jaki wynalazcze.

Prawo cywilne możemy również podzielić na kilka drobniejszych gałęzi, z których wyodrębnić możemy:

  • część ogólną,
  • prawo rzeczowe,
  • prawo zobowiązań,
  • prawo spadkowe,
  • oraz prawo rodzinne.

Część ogólna to wszystkie normy i przepisy, które są wspólne dla całego prawa cywilnego.

Dzięki prawu cywilnemu każda osoba może dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej.

Dzięki prawu cywilnemu każda osoba może dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej.

Prawo rzeczowe jak sama nazwa na to wskazuje dotyczy rzeczy i przede wszystkim określa, do kogo dany przedmiot przynależy.

Prawo zobowiązań natomiast zawiera normy prawne dotyczące majątku. Na podstawie tych norm na przykład bank może ubiegać się od dłużnika zwrotu wszystkich zobowiązań, z którymi ten zalega.
Prawo spadkowe to normy i przepisy, które we właściwy sposób określają przynależność majątku po zmarłej osobie tym, którym majątek się należy.

Ostatnim odłamem prawa cywilnego jest prawo rodzinne, czyli przepisy zawierające informacje dotyczące osób ze sobą spokrewnionych. Regulują one zarówno stosunki rodzinne jak i majątkowe wśród jej członków.
Powyższy podział wywodzi się z prawa rzymskiego.

Wyodrębnienie poszczególnych jego członów pozwoliło na łatwiejsze i jednocześnie skuteczniejsze poruszanie się po całej dziedzinie prawa cywilnego. Zarówno, jeśli chodzi o dziedziczenie majątkowe pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, o prawa konsumenta, a także osoby, która czuje się poszkodowana z powodu naruszenia jej dóbr osobistych. W dzisiejszym świecie jest wiele norm i przepisów, które pokazują każdemu obywatelowi to, co mu się należy, a czego robić nie powinien.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *