Prawo karne

Prawo karne to zbiór norm oraz przepisów, które określają kwestie odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karna występuje w przypadku popełnienia przez człowieka czynu zabronionego, które uznane może zostać również za przestępstwo. Prawo karne jest sprecyzowane w kodeksie karnym. Dzięki niemu jednostka może mieć poczucie sprawiedliwości, czuje się chroniona, a także ma gwarancje nietykalności osobistej.

Prawo karne można podzielić na kilka części, z których pierwsza to prawo karne materialne. W tej części kodeks karny jasno przedstawia czyny, które są przestępstwami, pozwala określić odpowiedzialność za powyższe czyny, a także pokazuje, jakie środki prawne mogą być użyte w stosunku do osób, które dopuściły się przestępstwa.
Kolejna częścią prawa karnego jest prawo karne procesowe, w którym można dowiedzieć się o przepisach prawnych, które normują postępowanie w sprawie toczącej się w przypadku osób, które dopuściły się czynów określonych w prawie materialnym.

Prawo karne składa się z wielu poddziedzin

Prawo karne składa się z wielu poddziedzin

Kolejnym jest prawo karne wykonawcze. Jak sama nazwa wskazuje określa ono zasady wykonywania kar oraz środków zapobiegawczych, a także innych możliwych rozstrzygnięć.

Ze względu na wielkość, czyli wagę czynów zabronionych możemy podzielić kodeks karny na dwie części. Pierwsza zajmuje się czynami o mniejszym stopniu szkodliwości, natomiast kolejna czynami poważniejszymi, które również mogą stanowić przestępstwo. I tutaj dzielimy prawo na prawo wykroczeń oraz prawo karne sensu stricto. Prawo karne można również podzielić na prawo karne powszechne oraz indywidualne. O ile prawo karne powszechne tyczy się wszystkich osób, wszystkich grup zawodowych, o tyle prawo karne indywidualne jest skierowane do określonej grupy ludzi.

Dla przykładu można wymienić prawo karne wojskowe oraz prawo karne skarbowe. Prawo karne pełni również w społeczeństwie określone i bardzo ważne funkcje:

  • Pierwszą z nich to funkcja sprawiedliwościowa. Dzięki normom i przepisom zawartym w kodeksie karnym osoba pokrzywdzona może liczyć na zadośćuczynienie w postaci osobie, która dopuściła się w stosunku do niej czynu zabronionego.
  • Kolejna funkcją prawa karnego jest funkcja ochronna. Przepisy chronią zarówno mienie jak i dobra niematerialne. Dzięki temu możliwe jest funkcjonowanie społeczeństwa w sposób niezachwiany.
  • Ostatnia funkcja to funkcja gwarancyjna. Prawo karne gwarantuje osobie, czyli jednostce brak ingerencji w jej prawa przez władze. Na przykład policja nie mając odpowiednich nakazów danych jej przez sąd nie ma prawa ingerować w prywatne życie człowieka o ile nie popełnił on czynu zabronionego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *